Dokumenti

  • Statut DNTG Kranj
  • Poslovnik o delu UO DNTG Kranj
  • Pravilnik o nagrajevanju trenerjev mlajših kategorij
  • Kodeks obvez in vedenja


ZBOR ČLANOV, januar 2018