Cilji in naloge društva

Cilj društva je združevanje trenerjev, zlasti zaradi:

 • zagotavljanja ustreznih pogojev dela,
 • dopolnilnega in dodatnega izobraževanja,
 • sodelovanja na področju izdajanja strokovne literature,
 • izdajanja licenc za vodenje ekip v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS) in MNZG,
 • predlaganja kriterijev minimalne izobrazbe, potrebne za treniranje in vodenje ekip, glede na starostne kategorije in nivoje tekmovanja,
 • predlaganje trenerjev za opravljanje trenerskega dela v NZS in MNZG,
 • določanje enotnih meril nagrajevanja opravljenega trenerskega dela.

Društvo svoje cilje uresničuje zlasti z naslednjimi nalogami:

 • organizacijo in soorganizacijo seminarjev, tečajev, strokovnih predavanj in drugih oblik izobraževanja s področja športa,
 • sodelovanjem pri izdajanju strokovne literature s področja nogometa
 • izdajanjem licenc in predlaganjem sprejema ustreznih aktov, s katerimi se varuje materialni položaj trenerjev,
 • dogovarjanjem z ustreznimi organi NZS in MNZG za ustrezne pogoje dela trenerjev,
 • predlaganjem trenerjev za delo s selekcijami NZS in MNZG,
 • predlaganjem meril za ustrezno nagrajevanje trenerjev za opravljeno delo,
 • nagrajevanjem uspešnega dela trenerjev,
 • zastopanjem trenerjem v razmerju do klubov, NZS in MNZG,
 • ščitenjem statusa trenerjev v klubih, NZS in MNZG ter v razmerju do tretjih oseb,
 • zagotavljanjem stanovske discipline in obnašanja med trenerji.
 • s skrbjo za primerno materialno podlago svojega delovanja,
 • z izvajanjem izobraževalne dejavnosti svojih članov na seminarjih, tečajih in drugih oblikah,
 • izobraževanja s področja športa.