Cilji in naloge društva

Zapisnik volilne komisije

Objava prispelih kandidatur v organe DNTG Kranj

ZAPISNIK SEJE VOLILNE KOMISIJE DNTG KRANJ

 

 

Datum seje: 24.03.2022

Kraj: prostori MNZG Kranj

Ura 11:00

 

Prisotni: Memić Ramo, Idrizi Špendi

Ostali prisotni: Zorec Robert, sekretar DNTG Kranj

 Dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti oziroma sklepčnosti
 2. Pregled prispelih kandidatur
 3. Objava kandidatne liste
 4. Sestava zapisnika in poročila za gradivo Zbora članov
 5. Priprava na volitve
 6. Razno

 Na predlagani dnevni red ni bilo podanih dopolnitev

 

 K točki 1  Pregled navzočnosti oziroma sklepčnosti

 Prisotni so bili vsi imenovani člani Volilne komisije, ugotavlja se, da je komisija sklepčna

 

K točki 2  Pregled prispelih kandidatur

 Preko maila so prispele naslednje kandidature:

 Za mesto predsednika DNTG Kranj ena (1) kandidatura

 1. Za mesto člana UO sedem (7) kandidatur
 2. Za mesto člana NO tri (3) kandidature

 Komisija ugotavlja, da vse prispele kandidature izpolnjujejo pogoje iz razpise dokumentacije. Komisija podaja naslednji sklep:

 Sklep št. 1

Vse prispele vloge se uvrstijo za pripravo kandidatne liste.

 K točki 3  Objava kandidatne liste

 Volilna komisija je med vsemi sprejetimi vlogami za posamezno razpisno mesto objavila kandidatno listo, ki se glasi:

 

 1. Kandidatna lista za mesto predsednika DNTG Kranj
  1. OŠLJAK ALEŠ

 

 1. Kandidatna lista za mesto člana UO DNTG Kranj – abecedni vrstni red
  1. BERGANT GREGOR
  2. BERTONCELJ TOMAŽ
  3. GOGIĆ MILAN
  4. RAILIĆ DARJO
  5. ŠTRAJHAR PRIMOŽ
  6. TADEJ LANGUS
  7. VOVK MIRAN

 

 1. Kandidatna lista za mesto člana NO DNTG Kranj – abecedni vrstni red
  1. AHČIN ANDREJ
  2. KUŽNIK GORAZD
  3. ŽONTAR CIRIL

 

Sklep št. 2

Zapisnik Volilne komisije s sestavljeno kandidatno listo se objavi na spletni strani DNTG Kranj

 

K točki 4  Sestava zapisnika in poročila za gradivo Zbora članov

 Na podlagi zapisnika se oblikuje gradivo za Zbor članov, ki bo 28.03.2022

 

K točki 5  Priprava na volitve

 Volilna komisija skrbi za pravilen in veljaven potek volitev. Podlaga za izvedbo volitev organov DNTG Kranj je Statut.

Po Statutu so volitve javne, razen če se v skladu poslovnikom ali sklepom ne določi drugače. Odločitev Zbora članov pričnejo veljati takoj po zaključku Zbora članov, razen v primeru, ko zbor članov ne določi drugače

 

Sklep št. 3

Volilna komisija pripravi vso potrebno dokumentacijo za pravilen in transparentno voden postopek volitev kandidatov v organe DNTG Kranj.

 

K točki 6  Razno

 Pod točko razno ni bilo razprave in ni bil podan noben dodatni predlog

 

Seja volilne komisije je bila zaključena ob 11.30 uri

 

sekretar DNTG Kranj

Zorec Robi

 

 

 

Zapisal sekretar:

Zorec Robi